New Step by Step Map For aukcija brodovaena mo je, dakle, neophodna za uticaj na pona awe zaposlenih i oblikovawe organizacione kulture. Ali samo postojawe mo i, bila ona resursna ili interpretativna, nije dovoqno. Lider mora da bude sposoban da mo pravilno iskoristi, za ta je neophodna svesnost o potencijalima ste~ene mo i u okru`ewu.

tradicija vezanih za mesta njihovih naselja."fourteen Stanovnistvo srpske i bosnjaèke nacionalnosti poglavito se u predele Sandzaka doseljavalo iz podruèja koja su danas sastavni delovi Crne Gore. Ako je verovati podacima koje je sakupio Jovan Cvijiã, moguãe je identifikovati vise pravaca priticanja, ali i oticanja stanovnistva,fifteen kako srpske, tako i bosnjaèke nacionalnosti: Doseljavanje srpskog stanovnistva iz pravca Crne Gore, i delova Hercegovine koji ãe ubrzo uãi u sastav Knezevine Crne Gore. Meðu prvima, plemena iz Hercegovine naselila su pljevaljsku kazu, potom sela sa leve strane reke Lima, kao i predeo danasnjeg Kolasina u Crnoj Gori. Zatim, plemena Vasojeviãa, koji se i prirodnim putem nastavljaju iz pravca Crne Gore u Sandzak, i ispunjavaju predeo Berana, te ka severu predeo Bijelog Polja, kretala su se najvise ka predelima koje su nekada naseljavali starosedeoci Rasani. Iseljavanje stanovnistva iz crnogorskih Brda, poglavito iz Moraèe i Kuèa, bilo je veoma intenzivno, bilo da je predeo Sandzaka dozivljavan kao konaèno odrediste, bilo kao usputna stanica na putu ka slobodnoj Knezevini Srbiji. "Opsti uzrok (priticanja stanovnistva) treba traziti u teznji planinaca da silaze u plodne ravnice. To priticanje stanovnistva trajalo je, i bilo dosta zivo, sve dok Knezevina nije utvrdila svoje prve drzavne granice."sixteen Sama èinjenica da su nerodne, ili "gladne" godine bile faktor pokreta stanovnistva, odredila je kasniju vise rasturenost, no grupisanost pomenutih etnièkih celina.

stvo organizacije i odre

e, Pozori ni trg preimenovan je u Kne`ev spomenik, a Veliki trg u Kraqev. Zajedno sa Ulicom kneza Mihaila, ovo su bile ujedno i centralne gradske saobra ajnice u kojima se nalazio najve i broj najva`nijih institucija i ku a uglednih qudi.38 Po~etak XX veka doneo je smenu dinastija ali se ova, verovatno zahvaquju i tolerantnom i neosvetoqubivom stavu kraqa Petra, nije odrazila i na gradsku toponomastiku. Do Prvog svetskog rata nazive je promenilo svega nekoliko ulica, i to sa vidnom namerom da se wihovim preimenovawem ne ide ni u najmawi revan izam. Sam kraq dobio je 1904.39 ulicu koja i danas nosi wegovo ime i kojom je i la prva deonica wegove krunidbene ceremonije. Kara

Taking into consideration the rapidly advancement of computer technological know-how, frequency and varieties of anglicisms in the sector of computer terminology represent an inexhaustible item of linguistic discussions. The intention of this paper is to discover the doable existence and nature of language conflict concerning English and Croatian on The premise from the Assessment of frequency of usage of anglicisms and indigenous terms that ... [Clearly show total abstract] represent elements of Personal computer terminology. Also, the Evaluation of use of adapted anglicisms permits conclusions regarding the legitimacy of linguistic purism being a method of language ideology. The analysis includes the appliance of the questionnaire between students of selected elementary schools inside the Zadar County.

aje), od onih gde dominantna muzi~ka kultura u jednom svom delu i trenutku istorije preuzima i preslikava dru tveno po`eqne modele.

osetljivosti na stereotipe i predrasude i zajednièki rad na njihovom prevazilazenju. Profesionalna usavrsavanja. Stalno motivisanje i podsticanje zena na usavrsavanje i edukaciju od strane uprave preduzeãa. Ovo je neophodan korak da bi zene uopste dosle u obzir za leading menadzment polozaje. Bez dovoljnog broja obrazovanih i iskusnih poslovnih zena ("kritiène mase"), neãe se poveãati njihov broj meðu best menadzerima. Treninzi asertivnosti za zene. Njihov cilj je "psiholoska" priprema zena za rukovodeãe polozaje ­ kroz poveãavanje samopouzdanja i vezbanje u efikasnim neagresivnim i nedefanzivnim stilovima komuniciranja na radu. Prilagoðavanje radnog mesta. Poveãavanje fleksibilnosti radnog vremena i radnog mesta (npr. teleworking) menadzera kako bi se olaksalo usklaðivanje porodiènih i poslovnih obaveza. Ovde spada i podrska u pronalazenju pomoãi u kuãi, kao i organizovanje èuvanja dece pri radnom mestu. Umrezavanje (networking). Znaèaj neformalne mreze i liènih kontakata je neprocenjiv, uopste se na rukovodeãi polozaj retko dovodi neznanac.

nemaju ove mogu nosti, jer bi ovakva ekspanzivna monetarna politika vodila valutnoj krizi i dolarizaciji finansijskog sistema.4 Tok krize - pad Azijskih tigrova Od 1980. do 1995. godine, po izve tajima MMF-a, tri ~etvrtine zemaqa ~lanica se suo~ilo sa finansijskom nestabilno u.five Ovo je nedvosmislen dokaz koliko je problematika finansijskih kriza dobila get more info na zna~aju u posledwim decenijama XX veka. Svakako najve a, i po svojim posledicama najdrasti~nija kriza posledwih decenija je Dalekoisto~na ili Isto~noazijska kriza, koja je izbila 1997. Od posledica je jo dramati~nija ~iwenica da je kriza izbila u najbr`e rastu em regionu na svetu, u tzv. ''Azijskim tigrovima'' (Ju`na Koreja, Tajvan, Tajland, Indonezija i Hong Kong), koji su smatrani za svojevrsno ekonomsko ~udo. Da ok bude jo ve i, doprinela je ~iwenica da krizu niko nije predvi

a u romanu. Opisano "normalno stawe" uskoro e se izmeniti pod dejstvom virusa (pojavi e se specifi~ni simptomi bolesti), a motivacija u romanu tako

often the strongest binding element. Empires are developed to safeguard about to conquer. The threat through the barbarian hordes united the numerous races during the Roman Empire to stand collectively and this is without doubt one of the explanations why the Roman thought survived. The Roman limes to the Rhine as well as Danube, in Armenia and on the Euphrates was not merely a fortification line, it had been also a psychological boundary amongst the civilized earth and the barbarians, defining the collective image of the peoples living on the two sides of your wall. When Europeans looked at their earth while in the XIX century they observed on their own unopposed, they ended up the rulers from the World. Since the XV century their Strength and toughness led them website to unfamiliar distances. By the beginning from the XIX there was nobody still left to stand up for their could. As a result there was no want for unity. Alas, soon they might be confronted with another fact. A European child - America grew to be a mighty big, although the Russian bear growled ever loud. In comparison to these colossuses the country states of Europe (even the strongest types) dropped their edge. Around the eve of WWI we see the first illustrations that Europeans understood that they were loosing their remarkable placement. Inside the Collapse from the Aged Planet, "Seestern" (Ferdinan Grauthoff) had declared prophetically: The union of the ecu peoples on your own can win again for them the undisputed political electricity and the dominion with the seas that they have got misplaced.

Sta je "stakleni plafon"? Pojam staklenog plafona ili glass ceiling-a siroko se upotrebljava od 1987. godine (prvi place upotrebljen 1970. u Unfortunate) da bi oznaèio pojavu nepisane nemoguãnosti zena da u poslovnoj hijerarhiji napreduju do najvisih rukovodeãih polozaja. Njihovo napredovanje u karijeri ogranièeno je na manje odgovorne, manje istaknute i manje plaãene polozaje i to bez objektivnih razloga. Ovu nevidljivu, ali èvrstu barijeru Morgan (1998) definise kao "sluèajeve da zene zapoèinju karijeru sa iste poèetne taèke kao i muskarci, da bi vremenom ili napredovale sve sporije u odnosu na njih ili nastavile da napreduju ravnopravno sve dok u nekom trenutku to njihovo napredovanje ne bude zaustavljeno". O staklenom plafonu mozemo, dakle, govoriti u sluèajevima kada, uprkos dokazanim sposobnostima i zalaganju, zene ne bivaju unapreðene na rukovodeãe polozaje, posebno ne na polozaje prime menadzera.

ani Beograda uvek gubiti. Jedan od va`nih principa je i neodstupawe od prirodnih naziva ulica koje treba ne samo deliti novim ulicama u skladu sa nazorima qudi iz neposrednog okru`ewa tih ulica ve ih treba i vratiti gde god je to mogu e i ulicama koje nose mawe ili vi e stare nazive. Tako

This post gives an overview of what can occur to a expression when it transcends the boundaries of skilled language and begins to be used by most of the people - a approach we get in touch with de-terminologization. First, we analyze the semantic, grammatical, and pragmatic improvements that phrases undergo when they begin for use by laypersons.

23 Brodska sredstva i tehnika, a naroèito ratna, izuzetno su skupa, a skupo je i samo njihovo odrzavanje. Zbog nedostatka novca, brodovi su prilièno zapusteni, iako posade èesto svojim liènim novcem kupuju potrepstine za odrzavanje broda, kao i neke rezervne delove. Sve to jako demotivisuãe utièe na posadu, sto posebno moze da bude eliminate u borbenim dejstvima broda. 24 Kod problema veza i protekcija, misli se pre svega na zloupotrebu poznanstava sa visokim oficirima, politièarima i slièno od strane mornara u cilju dobijanja mesta sluzbovanja sa sto manje zaduzenja i odgovornosti ili prekomande u neku drugu jedinicu. Ovo zna da veoma nepovoljno utièe na borbeni moral ostatka posade. Postoje, meðutim, i pozitivni aspekti ovog problema ­ na primer pri prekomandi jedrilièara na skolski brod "Jadran". Ali, i pored toga, oni negativni su daleko zastupljeniji. 25 Zataskavanje stvarnog stanja stvari, a pre svega stanja tehnike, posledica je pojave sto proizilazi iz kohezije brodskih kolektiva, koja je veãa nego u drugim vojnim kolektivima. Postoji ubeðenje da prijava loseg stanja podrazumeva, na neki naèin, izdaju kolektiva (broda). Ova pojava prisutna je aukcija carine i u drugim mornaricama: 36.6% ispitanika mornarice SAD (civilne i vojne) smatra da ih ostatak mornarice ne bi podrzao kada bi prijavili nekog zbog loseg rada, 38.9% se ne slaze sa ovim stavom, a 24.five% je bilo neodluèno. Navy Personel Research and Progress Centre, ,,The navy values comunity: three yr tendencies", 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *